Dane Osobowe / RODO Drukuj stronę

Ochrona danych osobowych w Grupie Farmacol

Ochrona danych osobowych w Grupie Farmacol

I. Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie Farmacol

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Zgoda - osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

II.  Tożsamość Administratorów Danych i wspólny kontakt:

Administratorzy Danych –  Spółki Grupy Farmacol:

Dane kontaktowe Administratorów danych:

 • adres e-mail: 
 • lub pisemnie na adresy siedziby Administratorów: ul. Szopienicka 77 Katowice 40-431

III. Naruszenia danych osobowych

Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych na adres:

IV. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Konsultacje umów powierzenia przetwarzania danych:

V. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych Panią Barbarę Sośnicką-Pawińską. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt:

VI. Kontekst i cele przetwarzania danych osobowych w Grupie Farmacol

Dane osobowe przetwarzane są w kontekście i celach prowadzonych działalności tj.: 

 • Dystrybucji leków hurtowni farmaceutycznej
 • Działalności detalicznej na rynku aptecznym
 • Działalności hotelarskiej
 • Działalności marketingowej
 • Działalności informatycznej, finansowej oraz kadrowej
 • Działalności medycyny pracy – archiwizacja dokumentacji medycznej

VII. Obszar współadministrowania danymi osobowymi w Grupie Farmacol

 Kategoria osób

Rodzaj danych

Cel przetwarzania

Pracownicy i współpracownicy

Dane identyfikacyjne, dane do korespondencji

Utrzymywanie kontaktu, współpraca

Klienci i potencjalni klienci, Kontrahenci

Dane identyfikacyjne, rodzaj prowadzonej działalności, dane do korespondencji, dane dotyczące realizacji zamówień, dane dotyczące działań marketingowych 

Realizacja zamówień, marketing, współpraca, raporty sprzedaży

Kandydaci do pracy

Dane identyfikacyjne, dane do kontaktu,  dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych

Rekrutacja

Monitoring wizyjny

Wizerunek

Zabezpieczenie i ochrona mienia oraz bezpieczeństwo pracowników

 

 

VIII. PRAWA RODO

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień:  prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku i w takim samym zakresie.

Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa – w tym celu  możesz złożyć wniosek na adres:

lub

 • w zakresie przetwarzanych danych dotyczących kontrahentów i danych marketingowych na adres:  ,
 • w zakresie przetwarzania danych pracowniczych, świadczeniobiorców, BHP, funduszu socjalnego na adres: ,
 • w zakresie przetwarzania danych użytkowników portalu rodzina zdrowia na adres: ,
 • w zakresie przetwarzania danych osób uczestniczących w rekrutacji na adres:
 • w zakresie świadczenia usług hotelowych ,
 • marketing hotelu
 • w zakresie monitoringu wizyjnego na adres:
 • w zakresie nagrań rozmów telefonicznych na adres: .

pobierz Wniosek o realizację praw podmiotu danych

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

IX. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:

 • zatrudnienia
 • zawarcia i realizacji umów,
 • wystawienia faktur,
 • rozliczeń publicznoprawnych,
 • realizacji recept,
 • wystawienia pełnomocnictwa,
 • windykacji

jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

X. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane:  

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, kadrowego z  podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO.
 • Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 • podmiotom wchodzącym w skład Grupy Farmacol
 • innym podmiotom na podstawie przepisów prawa

XI. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane,  w tym realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, do czasu realizacji umów i wygaśnięcia roszczeń, zakończenia rekrutacji, do czasu wycofania zgody w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody.

XII. Zabezpieczenia danych

Grupa Farmacol przywiązuje dużą wagę do ochrony danych tworzonych, przetwarzanych i składowanych. Zabezpieczenia funkcjonujące mają na celu zapewnienie, poufności, integralności i dostępności danych osobowych.  GF deklaruje, że wdrożony system ochrony danych, będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu. Zakres zarządzania obejmuje wszystkie kluczowe procesy przetwarzania danych osobowych. Celem systemu ochrony danych osobowych jest ciągłe zapewnienie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, bez względu na jej postać,
 • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych,
 • zapewni realizację praw podmiotom danych.

XIII. Szczegółowe klauzule informacyjne

 1. Klauzula informacyjna dotyczące realizacji zamówień (faktury, umowy)

W związku z realizacją zamówień:

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c – realizacja i rozliczenie umowy, wystawienie faktur oraz art. 6 ust. 1 lit f - interesu prawnego polegającego na windykacji i zabezpieczeniu roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, rozliczenia jej oraz przedawnienia roszczeń oraz archiwizacji przewidzianej w przepisach prawa. Przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Możliwość skorzystania z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek o realizację praw dostępny jest poniżej na stronie poniżej. 

Odbiorcy danych:

 • organy państwowe na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające  działające na zlecenie Administratora Danych,
 • podmioty odpowiedzialne w rozumieniu art. 2 pkt. 24 Prawa Farmaceutycznego, a także inne podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne, o których mowa w art. 72 Prawa Farmaceutycznego, podmioty będące producentami lub dystrybutorami suplementów diety, o których mowa w art. 3 pkt. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 3 pkt. 43 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, albo wyrobów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy o wyrobach medycznych – zgodnie z zestawieniem:

Podstawa udostępnienia danych

Opis

Podstawa RODO*

Zakres danych

Zamówienia przedstawicielskie

Dane udostępniane na podstawie zamówień przedstawicielskich. 

Art. 6 ust.1 lit. b RODO

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dotyczące zamówień

Zamówienia klientów promocyjne

Udostępnienie danych warunkuje możliwość skorzystania z promocji producentów i dostawców. Fakt raportowania danych musi być zakomunikowany zgodnie z art. 13 RODO np. w regulaminie.  W przypadku rabatów ujętych w cenie bez informowania klienta zastosowanie ma punkt 3. 

Art. 6 ust. 1 lit b RODO

Dane identyfikacyjne, dane adresowe (wg umowy z producentem), raport sprzedażowy

 

Przetwarzanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością zawarcia umowy i jej realizacji.

 1. Klauzula informacyjna dla osób i podmiotów w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Dane osobowe będą przetwarzane są przez Administratorów w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności zapewnienia przez Administratora:

a) stosowania wobec osób i podmiotów korzystających z usług Administratora środków bezpieczeństwa finansowego (w tym: poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzania ich kopii);

b) rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceny poziomu rozpoznanego ryzyka;

c) dokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny, w tym poprzez dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, jak również wykazywania na żądanie organów o których mowa w art. 130 Ustawy, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Przed upływem okresu, o którym powyżej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania dokumentacji, o której mowa powyżej, przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa powyższy okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia po terminach archiwizacji, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Ustawy. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.

 1. Realizacja umów, reprezentacja, dane do kontaktu , prowadzenie korespondencji

Administratorzy w toku prowadzonej działalności mogą przetwarzać dane kontrahentów, w tym wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych. Dane mogą być podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:

 1. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
 2. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
 3. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
 4. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień).

W niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).

Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:

 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu przetwarzane są dane osobowe w okresie trwania umowy;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji ciążących  obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu  przechowywane są dane w okresie trwania takiego  obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje)
 3. dla realizacji uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
 • prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych;
 • weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;
 • ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

 1. podmioty i osoby działającym na zlecenie   na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, informatycznego i organizacyjnego,
 2. organom państwowym, na podstawie przepisów prawa

Każdej osobie, której dane są przetwarzane  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 1. Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca monitorowania wizyjnego – biurowiec

Kontakt do Administratora: .

Na terenie obiektu zainstalowany jest monitoring wizyjny.  Rejestracji podlega tylko obraz bez nagrywania fonii.   Celem monitoringu  jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Kategorie monitorowanych pomieszczeń i terenu: korytarz, kantyna ogólnodostępna, wejście/wyjście do budynku, klatka schodowa, teren wokół budynku, parking, wjazd/wyjazd.  

Zapisy z monitoringu przechowywane są do czasu nadpisania kolejnych nagrań, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego – magazyny

Obszar monitorowania: wjazdy/wyjazdy z obiektu, wejścia i wyjścia z terenu magazynu, magazyn PSN, magazyn leków wartościowych, towarów reklamowanych, komory przyjęć, ekspedycja, stanowiska kontroli, stanowiska przyjęć, zwrotów, reklamacji.

Rejestracji podlega tylko obraz.  Celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób postronnych, a także ochrona mienia znajdującego się na terenie magazynu oraz kontrola produkcji. Okres przechowywania - 14 dni.

 1. Informacja dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Nagrania uznawane są za dane przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • art.  22  3  § 4 Kodeksu pracy

Cele nagrań:

 • zapewnienie właściwego stosowania i przestrzegania standardów obsługi klienta,
 • zabezpieczenie najwyższej jakości obsługi klienta  przez wykorzystanie nagrania jako dowód w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym skargi i reklamacje klientów,
 • rozwój i podnoszenie jakości realizowanych zadań,
 • zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi i współpracownikom narzędzi pracy.

Nagrania przechowywane przez okres trzech lat lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego, w którym nagrania stanowią dowód, lub Administrator powziął wiadomość, że nagrania mogą stanowić dowód w takim postępowaniu.

Przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, cofnięcia zgody. Nagrania rozmów i/lub ekranów w formie materialnej (płyty CD, zapisu jako załącznik w wiadomości e-mailowej, etc.) mogą być udostępnione na umotywowany wniosek osoby, której dane dotyczą z uwagi na jej prawnie uzasadniony interes wyłącznie na podstawie i w graniach RODO, w innych przypadkach udostępniany jest wyłącznie stenogram lub informacja o przebiegu rozmowy na warunkach opisanych w procedurze wewnętrznej.

 1. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych w Hotelu Belweder i Willi

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmacol SA Adres: ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice. Dane są przetwarzane przez Hotel Belweder ul. Zdrojowa 15, 43-450 Ustroń

Podanie danych do wykonania usług hotelarskich jest niezbędne. Podanie danych w zakresie marketingu jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), b (umowa), c (przepis prawa), f (interes prawny) RODO.

Dane są przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja) 
 • świadczenia usług hotelarskich (realizacja umowy)
 • wystawienia faktury (przepis prawa)
 • monitoringu wizyjnego (interes prawny)
 • nagrywania rozmów telefonicznych (interes prawny)
 • marketingu bezpośredniego - dane podlegają profilowaniu w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert najlepiej dopasowanych do jego potrzeb. Decyzje te nie są podejmowane automatycznie (zgoda)
 • archiwizacji danych (przepis prawa)
 • dochodzenia roszczeń (interes prawny)
 • realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (przepis prawa)

Dane mogą być udostępnione hotelowi przez gości za pośrednictwem portali rezerwacyjnych firm współpracujących w celu dokonania rezerwacji (źródło pozyskania i kategorie danych)

 • Booking –  imię nazwisko, adres i telefon
 • Expedia –  imię i nazwisko, telefon, email
 • HRS –  imię i nazwisko
 • Etravel - nie otrzymujemy danych gości (tylko imię i nazwisko)
 • Travelist – otrzymujemy imię i nazwisko, telefon, email
 • Triverna - otrzymujemy imię i nazwisko, telefon, email + adres
 • My Benefit - imię i nazwisko, telefon i email
 • Groupon - imię i nazwisko

Dane mogą udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie:

 • obsługi prawnej
 • obsługi finansowo - księgowej
 • obsługi informatycznej 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – po okresach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek
o realizacji praw dostępny w recepcji.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przechowywane w ramach realizacji celów oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, w tym:

 • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków oraz przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa
 • w zakresie udzielnych zgód do czasu ich wycofania
 • w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • w zakresie monitoringu wizyjnego do momentu nagrania kolejnych nagrań nie dłużej niż 30 dni.
 1. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych

Pierwszym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmacol-Logistyka sp. z o.o. z siedzibą 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 jako podmiot realizujący pozyskanie danych i realizację praw podmiotów danych w tym przekazania obowiązków informacyjnych.

Dane objęte są współadministrowaniem przez Spółki należące do Grupy Farmacol zgodnie z podpisanym porozumieniem. Spółki dostępne na stronie internetowej https://www.farmacol.com.pl/kim-jestesmy/struktura-grupy-kapitalowej/

Wspólny kontakt do administratora: .

Wspólny kontakt do inspektora ochrony danych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingu towarów i usług spółek Grupy Farmacol na podstawie wyrażonej zgody Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy Farmacol, podmioty z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa wyrażenia zgody wiąże się z niemożliwością przekazania informacji marketingowych.

 1. Klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) jest Farmacol ITB Spółka z o.o.  z siedzibą w Katowicach przy ul. Szopienickiej 77 oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol określone na stronie www.farmacol.com.pl

Dane kontaktowe

Wspólny punkt do kontaktu do Administratorów Danych: ,

Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych pod adresem:

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: , co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu usunięcia zgody. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu trwania postępowania.

Udostępnianie danych: Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 1. Polityka prywatności – portale społecznościowe
 1. Wstęp

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników- fanów naszych fanpage’ów na Facebooku i Instagramie, w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

Administrator danych i inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować się z nami skontaktować:

 •    listownie: na adres siedziby
 •    e-mailem na adres poczty elektronicznej:
 •    telefonicznie pod numerem: 32 208 06 00
 •    w sprawie danych osobowych:
 •    inne informacje: https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym portalach społecznościowych przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszych Fanpage, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.facebook.com, którzy również są administratorami danych użytkowników.
 3. Administrują całościowo strukturą IT portalów społecznościowych, posiadają własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage przez serwis www.instagram.com i www.facebook.com, w tym dane osobowe zamieszczone na profilu użytkownika w serwisie. Administrator nie ma dostępu do tych informacji.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronie Fanpage Administratora. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tego serwisu, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami zamieszczonymi na stronach portali

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przysługujące prawa:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 2. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celu naszych prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

 •     udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
 •     prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 •     udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
 •     informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomoc postów,    które   umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są    wyświetlane szerszemu gronu użytkowników statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi.

Obowiązek podania danych osobowych

Z uwagi na stosowane przez portale społecznościowe zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post, polubisz lub zaczniesz obserwować fanpage.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

• identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Podstawy prawne przetwarzania danych 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione organom w ramach prowadzonych postępowań, spółkom wchodzącym w skład grupy https://www.farmacol.com.pl/kim-jestesmy/struktura-grupy-kapitalowej/,  podmiotom, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych w ramach wsparcia prawnego, organizacyjnego i informatycznego.

Okres przetwarzania danych

 •    przez okres potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 •    obserwowania Fanpage.