Polityka cookies Drukuj stronę

Polityka Prywatności Portalu Farmacol.com.pl

 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności określa zasady zbierania danych niezidentyfikowanych osób w zakresie korzystania z Portalu Farmacol.com.pl.

 1. Polityka prywatności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
 1. 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), dalej w skrócie ODU.
 2. 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 1. Słownik pojęć:
 1. 1 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba wyznaczona uchwałą przez Zarząd FARMATEKA Sp. z o. o. na podstawie art. 36 ust. 3 ODU, nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w FARMATEKA,
 2. 2 Administrator danych osobowych (ADO) – FARMACOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  pod adresem: ul. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038158, REGON 273352747, kapitał zakładowy 300 000 złotych, NIP 9542743162, zwanej dalej w skrócie FARMACOL,
 3. 3 Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 4. 4 Dane statystyczne  –    wszelkie informacje dotyczące niezidentyfikowanej osoby fizycznej lub innego podmiotu,
 5. 5 Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonane na danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
 6. 6 Pliki Cookies –  definicja zawarta jest w Polityce Cookies dostępnej na stronie http://www.farmacol.com.pl/polityka-cookies
 1. 7 Reklama display – reklama, w skład której wchodzą działania takie jak remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań oraz danych demograficznych Google Analytics.
 1. Zakres zbieranych danych w Polityce prywatności.
 1. 1 Danych demograficznych o zainteresowaniach zbieranych podczas odwiedzania Portalu Farmaprofit za pośrednictwem funkcji „Google Analytics”. Funkcje „Google Analytics” są zaimplementowane na podstawie reklam display i istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usług dla reklam display i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 2. 2 Danych osobowych zbieranych przy rekrutacjach na wybrane stanowiska w Farmacol wysyłanych za pośrednictwem strony farmacol.com.pl.
 3. 3 Informacji dotyczących sesji i wizyt użytkowników, rejestrowanych za pośrednictwem plików cookies.
 1. Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych.

W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób uprasza się (na formularzach, kwestionariuszach, drukach w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Farmacol.com.pl) umieszczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przeciwnym wypadku osoba, której dane dotyczą zostanie poproszona o przesłanie takiego wyrażenia zgody. Brak zgody jest jednoznaczny z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych – zniszczeniem formularza lub pisma.

 1. Realizacja praw osób, których dane dotyczą:
 1. 1 W przypadku żądania udzielenia informacji na temat przetwarzanych danych osobowych na pisemny wniosek pochodzący od osoby, której dane dotyczą, odpowiedź powinna być udzielona zgodnie z art. 32 ODU.
 2. 2 Wniosek od osoby, której dane dotyczą, jest przekazywany do ABI, który odpowiada
  na zapytanie w ciągu 30 dni.
 1. Udostępnianie danych innym podmiotom.

Dane statystyczne mogą być udostępniane w następujących przypadkach: (pisemnego, umotywowanego wniosku podmiotu uprawnionego do otrzymywania danych na podstawie przepisów lub umów).