Zgoda na przetwarzanie danych Drukuj stronę

ZGODY FORMALNE

Imię*

Nazwisko*

SIEDZIBA*

*Miejsce prowadzenia działalności

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica*

Nr Lokalu*

Nr CKK płatnika***

**NR CKK PŁT. znajduje się na fakturze po numerze NIP

NIP**

*NIP osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilnej

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS / E-MAIL Z PŁATNIKIEM***

*** Jeżeli jest więcej numerów i adresów e-mail niż jeden, proszę podać wszystkie

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS

Numer główny*

Koordynator zamówień

Marketing / Promocje

Płatności / Salda

DANE DO KONTAKTU E-MAIL

E-mail główny*

Koordynator zamówień

Płatności / Salda

Marketing / Promocje

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO / SMS / E-MAIL Z ODBIORCĄ*

* Odbiorca rozumiany jako pojedyncza konkretna apteka lub punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej

Dane Odbiorcy

Nazwa odbiorcy*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Ulica*

Nr lokalu*

Nr CKK odbiorcy.***

**NR CKK ODB. znajduje się na fakturze po numerze NIP

DANE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO I SMS

Numer główny*

Numer dodatkowy

Cel kontaktu

DANE DO KONTAKTU E-MAIL

E-mail główny*

E-mail dodatkowy

Cel kontaktuWyrażone zgody:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”) ja niżej podpisany(a) w zakresie przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych przez Farmacol-Logistyka Sp. z o. o. z siedzibą 40-431 Katowice ul. Szopienicka 77 („Administrator”) wskazanych przez mnie w formularzu pozyskania danych osobowych, niniejszym: *

Jednocześnie:*

Zmian w zakresie udzielonych zgód, w tym ich cofnięcie można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres ckk@farmacol.com.pl

*Obowiązek Informacyjny z RODO od 25 maja 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmacol-Logistyka sp. z o.o. z siedzibą 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77, a także po przekazaniu tych danych na podstawie udzielonej zgody na ich przekazanie spółki: Farmateka Sp. z o. o. ul. Szopienicka 77 w Katowicach oraz Silesian Pharma Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77 w Katowicach zgodnie z zakresem udzielonych zgód. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych inspektor.odo@farmacol.com.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu na podstawie wyrażonej zgody w/w zakresach. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol S. A. oraz podmioty odpowiedzialne w rozumieniu art. 2 pkt. 24 Prawa Farmaceutycznego, a także inne podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne, o których mowa w art. 72 Prawa Farmaceutycznego, oraz podmioty będące producentami lub dystrybutorami suplementów diety, o których mowa w art. 3 pkt. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 3 pkt. 43 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, albo wyrobów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy o wyrobach medycznych. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Numer telefonu*

Numer osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych.
Wykorzystywany podczas logowania do panelu z listą udzielonych zgód.

E-mail

Adres na który zostanie wysłane potwierdzenie wyrażenia zgody


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe